Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Posredovanje prilikom zaposlenja

Rezultat 2 bavi se neefikasnim (u smislu potrebnih troškova, vremena i mreža za pronalaženje posla) i ne učinkovitim (u pogledu neusklađenosti između veština koje kandidati nude i onoga što poslodavci trebaju) podudaranja ponude i potražnje na tržištu rada. Pokušava usmeriti ponudu radne snage i stečenih veština u okviru pod-sektora i odgovarajućih zanimanja i profesija gde je potražnja za pristojnom radnom snagom najveća. 

U radnom području posredovanja prilikom zapošljavanja, EYE se fokusira na:

  • Poboljšati kvalitet usluga karijernog usmeravanja i dostupnost usluga u više stručnih škola i većem broju opština.


EYE će raditi na pružanju podrške postojećim Karijernim centrima u 9 stručnih škola u razvoju novih usluga, proširivanju Karijernih centara u drugim opštinama, obezbediće održivo pružanje obuke za savetnike u karijeri i razvijaće usluge karijere u okviru javnih službi za zapošljavanje.

Da bi postigli ovaj cilj EYE planira da sarađuje sa: MON, AVETAE, Centrom za kompetencije u Prizrenu, opštinama, Asocijacijom opština, VET školama, Kosovskom fondacijom za razvoj karijere, AZRK/PES kancelarijama i privatnim sektorom.

  • Podrška uslugama integracije tržišta rada i informacionih platformi/mreža.


Cilj je povećati upotrebu platforma za zapošljavanje i javnih službi za zapošljavanje od strane poslodavaca i onih koji traže posao. EYE sarađuje sa privatnim pružaocima usluga za uparivanje poslova (onlajn portali, agencije za zapošljavanje, organizacije za otkrivanje talenata, privremene agencije), organizacijama koje nude usmerene usluge uparivanja za žene i pripadnike manjinskih zajednica i Javnim službama za zapošljavanje (PES) pri Agenciji za zapošljavanje Republike Kosovo.

EYE ne objavljuje otvorene pozive, ali ako imate bilo kakvu inovativnu ideju koja se podudara sa ciljevima EYE-a, preuzmite obrazac za dostavu koncept ideje i obrazac budžeta što predstavlja prvi korak za podnošenje vašeg predloga.

Oblasti rada

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije