Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

MONT radi na poboljšanju usluga karijernog usmeravanja i savetovanja

Mladi ljudi na Kosovu dobijaju neadekvatne savete i usmeravanje u ranoj fazi njihovog profesionalnog života – npr. pri izboru profesije koja
im najviše odgovara. Rezultat ovoga, je prevelik broj mladih ljudi sa određenim profesionalnim obrazovanjem za koje nema potražnje na tržištu dok sa druge strane postoji manjak ljudi sa veštinama­/sposobnostima koje se traže na tržištu što dodatno otežava mogućnosti za zapošljavanje u zemlji.

Razvoj usluga karijernog usmeravanja i savetovanja u obrazovnim institucijama na Kosovu je prioritet Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) u okviru koncepta celoživotnog učenja. Pružanje ove vrste usluga od strane profesionalnog osoblja zahteva razvoj određenih veština od strane MONT-a uz pomoć odgovarajućih programa obuke za zvanje karijernog savetnika.

Sa ciljem određivanja očekivanja Kosova u odnosu na karijeno savetovanje, MONT i EYE su zajednički organizovali sastanak 5. novembra 2015. sa lokalnim i međunarodnim ekspertima.

Sastanak je započela gospođa Anila Statovci Demaj, zamenica ministra obrazovanja, nauke i tehnologije, govoreći o važnosti razvoja i unapređenja usluga karijernog usmeravanja i savetovanja u obrazovnim institucijama na Kosovu sa ciljem boljeg pristupa mogućnostima za zapošljavanja u skladu sa potražnjom na tržištu rada.

Istovremeno, MONT i EYE rade i na informisanju visokoškolskih institucija o važnosti i daljem razvoju usluga karijenog usmeravanja i savetovanja zarad brže tranzicije studenata na tržište rada. U tu svrhu, odvojeni sastanak je organizovan u okviru sveobuhvatnog plana za unapređenje usluga karijernog usmeravanja i savetovanja.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije