Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Među-sektorske aktivnosti

Rodna i socijalna inkluzija

Za EYE, rodna i socijalna inkluzija ne predstavljaju samo cilj po pitanju jednakog broja muškaraca i žena i socijalnih grupa u svim intervencijama na projektima ili tretiranju istih na jednaki način. Umesto toga, projekat nastoji da bolje razume koje su ključne institucionalne barijere za inkluziju i dizajnira rešenja za olakšavanje transformativnih promena - u ponašanju, odnosima, akcijama, aktivnostima, politikama ili praksi pojedinca, grupe, zajednice, organizacije ili institucije.

Da bi se izoštrila inkluzivnost EYE intervencija, projekat razmatra sledeće podgrupe i razvija odgovarajuće mere:

  • Rodna pitanja: više mladih žena ima tendenciju da bude nezaposleno u poređenju sa mladim muškarcima; pristup tržištu rada često je ograničen stereotipima, kao i nedostatkom usluga podrške koje ženama omogućavaju da podjednako iskoriste mogućnosti za zaposlenje. Najmanje 40% ciljanih su žene.

  • Mladi sa manje kvalifikacija (NEET – nisu zaposleni, nisu u obrazovanju ili se ne obučavaju): Naš cilj je takođe ciljati NEET mlade, tako što ćemo im prvo pružiti pristup informacijama vezanim za mogućnosti zapošljavanja, potrebne veštine i institucije koje pružaju te veštine.

  • Nevećinske zajednice: Takođe se primenjuju posebne mere za povećanje dosega i inkluzije zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, kao i Srba i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu;

Upravljanje znanjem i učenje

Upravljanje znanjem i učenje ključni su pokretač i odrednica uspeha. Ovo je sastavni deo projekta koji je usko povezan sa MRM-om i koristi kombinaciju digitalnih komunikacionih alata, kanala i pristupa za olakšavanje dijaloga, podizanje svesti i jačanje učešća i angažovanja sa nizom zainteresovanih strana/partnera. 

Monitoring i merenje rezultata

Projekat za Unapređenje zapošljavanja mladih (EYE) ima robustan sistem Monitoringa i merenja rezultata (MRM) koji se koristi u planiranju, dizajniranju, upravljanju, revidiranju i proceni intervencija u skladu sa pristupom Razvoja tržišnih sistema (MSD) i korišćenjem standarda Donatorskog komiteta za razvoj preduzeća (DCED) za merenje rezultata kao smernicu.  

Kao takav, dosledni monitoring projektnih aktivnosti će umanjiti rizik, održati tim u fokusu i upravljati očekivanjima zainteresovanih strana i aktera. MRM sistem omogućava osoblju da beleži i izveštava o rezultatima u skladu sa najboljim praksama u merenju rezultata.

Oblasti rada

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije