Menu

Search

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Ftese per oferte

Akomodimi, sallat e konferencave, shujtat dhe pijet gjatë punëtorive

Helvetas - Kosovë bënë zbatimin e projekteve zhvillimore (Decentralizimi dhe Mbështetja e Komunave - DEMOS dhe Rritja e Punësimit për të Rinj - EYE) në Kosovë duke synuar përmirësimin e ekonomisë vendore dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës. Gjatë zbatimit të projekteve, Helvetas - Kosovë do të organizojë punëtori në rajone të ndryshme të Kosovës, prandaj, ekziston  nevoja që të lidhet një kontratë kornizë me të paktën dy hotele dhe dy restorante për rajon:

  • Rajoni i Pejës,
  • Rajoni i Prizrenit,
  • Rajoni i Gjakovës,

Ftohen të gjitha kompanitë e sektorit të hotelierisë dhe gastronomisë t’i dorezojnë ofertat e tyre për këto shërbime:

Akomodimi, sallat e konferencave, shujtat dhe pijet gjatë punëtorive

Informata më të detajuara do të sigurohen në dosjen e kësaj ftese. Për të pranuar dosjen e plote të kësaj ftese apo të paraqitni pyetjet në lidhje me këtë ftesë, ju lutem na

kontaktoni vetëm me shkrim në kosovo.info@helvetas.org. më së largu deri me 25.02.2020.

Kompanitë e interesuara ofertat e tyre duhet t’i dorezojnë në kopje fizike deri më 06 Mars 2020 në ora 16:00 në zyrën e HELVETAS në adresën: Nazim Gafurri 33, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Vetëm kompanitë e suksesshme do të kontaktohen. HELVETAS e ruan të drejtën që të refuzoj ndonjë apo të gjitha ofertat.

EYE takes a systems approach to problem understanding and an adaptive approach to management.

see more

Latest VET Campaign in Kosovo


see more

Read the Latest Publications of
EYE Project

see more

We would like to meet you in person or via the contact form

see more